Labdara

AGM

 

 

 LABDAROS FONDO METINIS SUSIRINKIMAS

Metinis-visuotinis nariu susirinkimas (Annual General Meeting AGM)

yra šiaukiamas 2019m. Antradienį BALANDŽIO 9d. (April 9th, 2019)

Labdaros Slaugos Namuose (LABDARA Lithuanian Nursing Home)

5 Resurrection Road, Etobicoke, Ontario

Registracijos pradzia 6 v.v. (Registration 6:00PM)

 


SUSURINKIMO DARBOTVARKĖ/AGENDA Attached Below in pdf format

  1. Susirinkimo atidarymas               Call to Order -    A. Simonavičius

  2. Preziidiumo pristatymas                    Members of the Praesidiu

 3. Darbotvarkės tvirtinimas                          Approval of Agenda

4. 2018 m. susirinkimo protokolo patvirtinimas   Approval of 2018 AGM minutes

5. Valdybos pirmininkės pranešimas President’s Report – J. Kavaliauskas

6. Iždininkės Pranešimas Treasurer’s Report -  V. Pečiulis

7. Vadybininko pranešimas Manager’s Report – R. Berg

8. 2018-19 Vykdomasis Planas 2018-19 Operational Plan - R. Smolskis

9.  Revizijos Komisijos pranešimas Internal Audit Committee Report 

10. Finansinio auditoriaus pranešimas Auditor’s Report  -  R. Chaplin

11. Diskusija dėl pranešimų Discussion of Reports

12. Auditoriaus paskyrimas 2019 metams Approval of Auditor for 2019

13. Namų direktorės žodis Executive Director’s Address – L. Puteris

14. Valdybos narių rinkimai Election to the Board of Directors

15. Narių sumanymai, pasiūlymai Open Discussion

16. Susirinkimo uždarymas Adjournment

 

Šiais metais į Labdaros Fondo valdybą bus renkami tarp dviejų ir keturių narių.

Kadencijos terminą baigia: R. Dickinson, V. Pečiulis, J. Šimonėlis, R. Smolskis.  Between 2 and 4 Directors will be elected at the AGM. R. Dickinson, V. Peciulis, J. Simonelis, R. Smolskis are completing their terms.

 

Labdaros fondo valdyba prašo, kad kandidatai į rinkimus pateiktų sutikimą kandidatuoti raštu fondo valdybos sekretorei Victoria Paulionis- Charko, raštą pristatant į Labdaros slaugos namų raštinę arba elektroniniu paštu: vicki.paulionis@gmail.com iki šių metų kovo 25d. Formas tapti Fondo nariu arba kandidatuoti į Direktorių Tarybą galima gauti pas Valdybos sekretorę arba slaugos namų raštinėje. Formas rasite žemiau. Paspaudus, galite atsispausdinti.

 Application forms to become a Foundation member or to stand for election to the Board can be obtained from the Board Secretary or from the reception desk at the nursing home. These forms are available for download below.

 

Dėl Įgaliojimų (Proxy)

Nariai norintys paskirti kitus Labdaros Fondo narius jiems atstovauti per susirinkimą, privalo raštiškus įgaliojimus (proxy) pristatyti į Labdaros fondo raštinę Labdaros Slaugos namuose ne vėliau kaip 7 v.v. balandžio 5 d. Visi įgaliojimai (proxies) turi būti Notaro patvirtinti. 

Proxies given to another Labdara Foundation member must be certified by a notary public and submitted to Labdara Foundation Board Secretary  (left at the Labdara Lithuanian Nursing Home reception desk) no later than 7PM on April 5th.

 

“Labdaros” Lietuviu slaugos namų fondo Direktorių Taryba

 

WAYS TO GIVE

Learn how you can help sustain Labdara Nursing Home


Labdara Lithuanian Nursing Home is owned by the Labdara Foundation, a not-for-profit registered charity B/N 118987775RR0001.
The home is managed by UniversalCare Inc.


Website Sponsored by PARAMA Credit Union Ltd.
www.parama.ca

Contact

   416-232-2112
   info@labdara.ca
   Contact Form